Полезна и практична информация за бъдещи и настоящи майки

Общи условия за потребители при ползване на услуги и съдържание, предоставяни чрез уебсайта https://mamazona.bg

Настоящият документ съдържа общите условия за потребители – физически лица, на договора за използване на услуги и съдържание, предоставяни чрез уебсайта https://mamazona.bg, достъпен на адрес https://mamazona.bg .

Дефиниции

Член 1. (1) За прилагането и тълкуването на настоящите общи условия, използваните понятия и изрази ще се употребяват със следното значение:

 1. „Доставчик на услуга по съхранение на чужда информация“ е физическото или юридическото лице, което предоставя споделени хостинг услуги.
 2. „Доставчик на услуги“ е https://mamazona.bg, адрес на електронна поща: info@mamazona.bg.
 3.  „Електронна препратка“ е хипервръзка, обозначена в определена уеб страница, която позволява автоматизирано препращане към друга уеб страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 4. Информационна система“ е всяко конкретно устройство или комбинация от взаимосвързани подобни устройства, което или измежду които поне едно е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 5.  „Мобилно устройство“ е преносимо устройство, което изпълнява функциите на компютър и съдържа, но не се ограничава до, следните хардуерни и софтуерни компоненти: микропроцесор; чипсет; оперативна памет; пространство за съхранение на данни; сензорен дисплей с размер по диагонал равен на или по-малък от 7 инча или 17,78 см., който позволява визуализирането на цветове, текст и изображения, и/или клавиатура; операционна система; апликации; интернет свързаност или безжична свързаност с електронна съобщителна мрежа на доставчик на електронни съобщителни мрежи и услуги; и други. Мобилни устройства включват, но не се ограничават до, смартфони, таблети с размер да дисплея по диагонал равен на или по-малък от 7 инча или 17,78 см. и други.
 6. Неправомерни действия“ са действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по неправомерен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет или други електронни съобщителни мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане, административно нарушение или престъпление по българското законодателство.
 1.  „Потребител“ е физическо лице, което под каквато и да е форма ползва услугите, стоките или съдържанието, предоставяни чрез уебсайта, администриран от доставчика на услуги, за лични цели, включително и лице, сключило договор за покупко-продажба от разстояние чрез използването на услугите от електронния магазин на доставчика на услуги.
 2. Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, непредвидимо към момента на сключване на договора, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 3. Споделени хостинг услуги“ включват, но не се изчерпват с услуги по предоставяне на свободно дисково пространство, намиращо се в инфраструктурата на доставчик на услуга по съхранение чужда информация; предоставяне на достъп до администраторски панел за публикации; обработване и администриране на информация, съхранявана в предоставеното дисково пространство; използване на електронна поща; предоставяне на параметри във връзка с изпълнение на услугата по договора, обвързващ доставчика на услуги и доставчика на услуга по съхранение на чужда информация; предоставяне на услуги по техническа поддръжка; предоставяне на контролен панел за управление на абонаментите и регистрациите на потребителите и други.
 4.  „Съдържание“ е всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал, информация или цифрово съдържание, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на уебсайта https://mamazona.bg от доставчика на услуги върху сървър на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация, които не се доставят на материален носител и достъпът до които се осъществява чрез уебсайта https://mamazona.bg.
 5. Уеб страница“ е хипертекстов документ, съдържащ файлове, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуално и друго съдържание, достъпът до който се осъществява чрез унифициран адрес на ресурс (URL).
 6. Уебсайт“ е съвкупност от уеб страници, съдържащи текст, звук, изображение, електронни препратки, компютърни програми (софтуер) или други материали и ресурси, които са налични в Интернет и достъпът до които може да се осъществи на унифициран адрес на ресурс (URL) в електронна съобщителна мрежа чрез използването на протокол за прехвърляне на хипертекст (http/https).
 7. Уебсайтът https://mamazona.bg e уебсайт, разработен, публикуван и администриран от доставчика на услуги и достъпен на адрес
  https://mamazona.bg , чрез който на потребителя се предоставят различни услуги, продукти и съдържание, които са предмет на настоящите общи условия.
 8. Услуги“ са услуги на информационното общество, предоставяни чрез уебсайта https://mamazona.bg .
 9. Цифрово съдържание“ е съдържание, което е произведено и доставено в цифрова форма, като видео, музика, текстове, електронни книги и други, независимо дали е достъпно чрез изтегляне или предаване в реално време чрез уебсайта https://mamazona.bg , но което не се доставя на материален носител.

(2) В приложимите случаи, думи, употребени в единствено число, следва да се разбират в смисъл, включващ множествено число, и обратно.

 1. Предмет на договора

Член 2. (1) Доставчикът на услуги предоставя на потребителя чрез уебсайта https://mamazona.bg безплатно или срещу възнаграждение услуги, които включват, но не се ограничават до: услуги по търсене, обработване и предоставяне на достъп до информация и съдържание, достъпни за потребителя във вид на текст, изображения, аудио, видео и/или аудио-визуални ресурси и други, услуги по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на стоки от каталога на електронния магазин на доставчика на услуги, услуги по изпращане на периодичен информационен бюлетин чрез електронна поща, както и всякакви други свързани услуги.

(2) Доставчикът на услуги предоставя услугите на регистрирани и нерегистрирани потребители съгласно чл. 4. В случаите, когато достъпът до конкретна услуга, предоставяна чрез уебсайта https://mamazona.bg, изисква регистрация или заплащане на възнаграждение от страна на потребителя, това е изрично указано на съответната уеб страница.

(3) Доставчикът на услуги периодично подобрява услугите, достъпни чрез уебсайта https://mamazona.bg, в съответствие с дейността си, като изменя техния брой, характеристики и режима на предоставянето им. Във връзка с това доставчикът на услуги може да създава или премахва определени функционалности на услугите, както и да преустанови тяхното предоставяне по реда и при условията, уговорени с настоящите общи условия.

(4) Всички услуги и всякаква форма на съдържание, предоставяни на потребителя чрез уебсайта https://mamazona.bg, имат само и единствено информационен и образователен характер. Те не следва да се възприемат като здравни услуги, медицински консултации и/или здравни съвети, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност или като алтернатива на подобни услуги.

(5) Нито една от стоките, които доставчикът на услуги предлага чрез електронния магазин, не представлява лекарствени продукти, предназначени за лечение, профилактика или диагноза на заболявания, нито замества такива. По въпроси, засягащи здравословното състояние на потребителя или на трети лица, включително при смущения във физиологичните функции, същият следва веднага да се потърси съвет от личен лекар или друг квалифициран медицински специалист.

 • Общи положения

Член 3. (1) Настоящите условия се прилагат по отношение на предоставянето на услугите, стоките и съдържанието чрез уебсайта https://mamazona.bg и съставляват неизменна част от договора, сключен между доставчика на услуги и потребителя. Те се прилагат в отношенията както с регистрираните, така и с нерегистрираните потребители – при отчитане на особеностите на съответните услуги.

(2) Текстът на настоящите общи условия е достъпен в интернет на следния адрес: https://mamazona.bg, във формат, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) Електронна препратка към уеб страницата по ал. 2, която съдържа текста на настоящите общи условия, е видима в долната част на всяка уеб страница от уебсайта.

(4) Настоящите условия се считат обвързващи за доставчика на услуги от момента на публикуването им в уебсайта https://mamazona.bg.

(5) Потребителят потвърждава, че е запознат с настоящите общи условия в тяхната цялост.

(6) Потребителят потвърждава, че е навършил пълнолетие и е дееспособен.

 1. Характеристики на услугите

Член 4. (1) Услугите, предоставяни чрез уебсайта https://mamazona.bg, които не изискват предварителна регистрация на потребителя, се предоставят безплатно и включват, но не се ограничават до, предоставяне на информация и съдържание относно балансирано, природосъобразно правилно хранене и здравословен начин на живот, и промоция на здравето чрез образователно информационни програми, предоставяне на информация за различни видове стоки, техните основни характеристики, функции и предназначение, хранителния и химическият им състав (когато е приложимо), начинът им на употреба, информация относно техният производител и дистрибутор, цената, на която се продават и доставят от доставчика на услуги, услуги за периодично получаване на месечен информационен бюлетин, съдържащ информация за услуги, стоки и съдържания, и други.

(2) Услугите, предоставяни чрез уебсайта https://mamazona.bg срещу възнаграждение, изискват регистрация на потребителя и се предоставят след сключване на договор за предоставяне на цифрово съдържание или чрез сключване на договор за покупко-продажба от разстояние и доставката на избраните от потребителя стоки по реда на настоящите общи условия. Тези услуги включват: предоставяне на достъп до аудио-визуално и друго цифрово съдържание, включващо, но не ограничено до, информационни видео клипове, интервюта, електронни книги и други ресурси относно балансирано, природосъобразно хранене, здравословен начин на живот; промоция на здравето чрез образователно информационни програми и други; покупко-продажба и доставка на различни категории стоки, предлагани от електронния магазин на доставчика на услуги; и други.

Член 5. Услугите по чл. 4, ал. 2 от настоящите общи условия се състоят в:

 1. Предоставяне на достъп на потребителя до цифрово съдържание чрез уебсайта https://mamazona.bg за лично ползване и на територията на целия свят; и
 2. Сключването на договор за покупко-продажба от разстояние и доставката на избраните от потребителя стоки до посочен от него адрес, намиращ се в Република България, срещу съответно заплащане.

Член 6. (1) Общите условия са обвързващи за страните от момента, в който потребителят се е запознал със съдържанието им и ги приел, освен ако в тях не е предвидено друго.

(2) Потребителят потвърждава, че се е запознал със съдържанието на настоящите общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва с всяко използване на услугите и съдържанието, достъпни чрез уебсайта https://mamazona.bg.

(3) Използване по смисъла на предходната алинея включва, но не се ограничава до, всяко отваряне, визуализиране и възпроизвеждане на уеб страница от уебсайта https://mamazona.bg, натискане или докосване върху електронна препратка, видима на началната (заглавна) страница или на която и да е друга уеб страница от уебсайта https://mamazona.bg.

(4) В случай че потребителят не е съгласен с някоя от уговорките, съдържащи се в настоящите общи условия, той не следва да използва уебсайта https://mamazona.bg или която и да е от услугите, достъпни чрез него. В случай че потребителят вече ги е използвал или ги използва, той следва да преустанови използването им незабавно и да напусне уебсайта https://mamazona.bg.

Права и задължения на страните

Член 7. (1) Потребителят има право на достъп до услугите, достъпни чрез уебсайта https://mamazona.bg, при спазване на условията и изискванията, определени от доставчика на услуги, общите условия и действащото българско законодателство.

(2) Потребителят има право да ползва услугите, достъпни чрез уебсайта https://mamazona.bg само за лични цели, извън рамките на всякаква търговска или професионална дейност.

Член 8. (1) Потребителят има право да иска и получава информация от доставчика на услуги, отнасяща се до условията за ползване на услугите.

(2) Потребителят има право да уведомява доставчика на услуги на следния адрес на електронна поща: info@mamazona.bg за забелязани проблеми, свързани с ползването на услугите, включително, но не само технически грешки, затруднения при използването, повредено, неработещо или неактуално съдържание или електронни препратки с цел същите да бъдат своевременно поправени, отстранени или обновени, и други.

Член 9. Потребителят няма право да използва цифровото или друго съдържание, предоставяно чрез уебсайта https://mamazona.bg, извън посочените в настоящите общи условия начини и за посочените в тях цели.

Член 10. (1) Потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия и да не извършва неправомерни действия.

(2) Извършването на неправомерни действия от страна на потребителя ще се смята от доставчика на услуги за нарушаване на настоящите общи условия.

Член 11. Доставчикът на услуги предоставя услугите в съответствие с уговореното в настоящите общи условия и полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя да ползва услугите нормално и необезпокоявано.

Член 12. (1) Доставчикът на услуги има право да изпраща на потребителя на услугите по чл. 4, ал. 2 търговски съобщения, отнасящи се до услугите, предоставяни чрез уебсайта https://mamazona.bg.

(2) При последващ отказ от получаване на съобщения по ал. 1 потребителят следва да заяви своето желание да не получава търговски съобщения от доставчика на услуги чрез натискане върху електронна препратка за автоматично отписване, която е обозначена в съдържанието на съответното електронно съобщение.

Член 13. (1) Доставчикът на услуги има правото да поставя на всяка от уеб страниците на уебсайта https://mamazona.bg електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от доставчика на услуги или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на доставчика на услуги.

(2) Доставчикът на услуги полага дължимата грижа да установи дали съдържанието, публикувано на уебсайтовете по ал. 1, е незаконно или накърняващо правата на трети лица. В случай че доставчикът на услуги получи уведомление, че съдържание, публикувано на уебсайт, който е извън контрола на доставчика на услуги, нарушава правата на трети лица, доставчикът на услуги незабавно премахва електронната препратка, рекламния банер или рекламната форма към този уебсайт.

(3) Доставчикът на услуги не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на уебсайтовете по ал. 1 или разпространяваното чрез тях съдържание, както и на услуги или съдържание, станали достояние на потребителя при ползване на услугите, предлагани чрез уебсайта https://mamazona.bg.

Член 14. (1) Доставчикът на услуги има право да блокира временно или да прекрати предоставянето на услугите на потребител, който нарушава свои задължения, свързани с използването на услугите. Достъпът до услугите може да бъде възстановен при отстраняване на нарушението и последиците от него.

(2) Доставчикът на услуги уведомява потребителя за всяко блокиране или прекъсване на услугите по чл. 4, ал. 2 на основанията, посочени в ал. 1, чрез изпращане на електронно съобщение на адреса на електронна поща на потребителя.

(3) В случай на многократни и повтарящи се нарушения на общите условия от страна на потребителя, доставчикът на услуги има право да заличи потребителския профил след изпращане на електронно съобщение на адреса на електронна поща на потребителя.

Права на интелектуална собственост

Член 15. (1) При ползване на услугите, предмет на настоящите общи условия, потребителят получава достъп до съдържание, което може да включва обекти, закриляни от авторски права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на доставчика на услуги или на съответно указани трети лица.

(2) Потребителят има правото да възпроизвежда съдържанието по ал. 1 на едно или повече крайни устройства.

(3) Правата на интелектуална собственост върху съдържанието, разположено на уебсайта https://mamazona.bg, се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други приложими закони и принадлежат на доставчика на услуги или на съответно указани трети лица, отстъпили на доставчика на услуги правото на използване на съответните закриляни обекти.

Член 16. (1) Използването на услугите и на включеното в тях съдържание, което съдържа обекти, закриляни от права на интелектуална собственост, в нарушение на настоящите общи условия, освен нарушение на уговореното между доставчика на услуги и потребителя, може да съставлява и нарушение на права върху обекти на интелектуална собственост на трети лица.

(2) За всяко нарушение по ал. 1 потребителят може да понесе гражданска, административнонаказателна или наказателна отговорност, като в този случай потребителят има задължението да обезщети доставчика на услуги или трети лица за причинените вреди.

Отговорност и обезщетения

Член 17. (1) Доставчикът на услуги полага дължимата грижа съдържанието в уебсайта https://mamazona.bg да се поддържа винаги вярно и актуално, но не гарантира достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира с конкретни срокове за актуализиране на информацията, освен ако не е посочено нещо различно на уебсайта https://mamazona.bg (доколкото е приложимо).

(2) Доставчикът на услуги полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя за нормално и необезпокоявано ползване на услугите по чл. 4, ал. 1, но няма задължението и не гарантира, че тези услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.

(3) Доставчикът на услуги не носи отговорност за претърпени от потребителя вреди вследствие на посочване на неверни данни от потребителя при заявяването на услугите по чл. 4, ал. 2, както и за вреди, произтекли вследствие на неправомерен достъп до услугата чрез използване на чужди данни за достъп.

Член 18. Доставчикът на услуги не носи отговорност за претърпени вреди, включително пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите по чл. 4, ал. 1, както и вследствие на изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали, информация или друго съдържание, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта https://mamazona.bg във връзка с тези услуги.

Член 19. Доставчикът на услуги не носи отговорност за настъпили имуществени и неимуществени вреди за физическото и/или психическото здраве на потребителя, в случай че той възприеме предлаганата информация като здравна услуга, медицинска консултация, медицински и/или здравен съвет, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност.

Промени в общите условия

Член 20. (1) Доколкото услугите, предоставяни от доставчика на услуги, постоянно се допълват и изменят с цел тяхното развитие и усъвършенстване, както и с оглед на възможни законодателни изменения, настоящите общи условия могат да бъдат променяни от доставчика на услуги. Текстът на измените общи условия се публикува на уебсайта https://mamazona.bg  в разумен срок преди влизането им в сила.

(2) Ако потребителят на услугите по чл. 4, ал. 1 от настоящите общи условия продължи да ги използва след окончателното влизане в сила на измененията в общите условия, ще се счита, че същият е изразил съгласието си с измененията в общите условия.

Защита на личните данни

Член 21. Доставчикът на услуги предприема необходимите мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно изискванията на действащото българско и европейско законодателство. Правилата на доставчика на услуги за защита на личните данни са достъпни в уебсайта https://mamazona.bg  на уеб страница с адрес: https://mamazona.bg/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/ .

Разрешаване на спорове

Член 22. Всички спорове между страните, възникващи от или отнасящи се до договора, сключен помежду им, включително въпроси, свързани с тълкуването, недействителността, изпълнението или прекратяването на договора, както и спорове по попълването на празноти в договора или изменението му във връзка с нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство и добра воля чрез преговори и взаимни отстъпки от страните. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът може да бъде отнесен за разрешаване от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Допълнителни уговорки

Член 23. (1) Освен в изрично предвидените случаи, посочените в настоящите общи условия, писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща или отметка в уебсайта https://mamazona.bg .

(2) С приемането на настоящите общи условия, страните изразяват съгласието си да считат разменените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай че потребителят е посочил невалиден адрес на електронна поща, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от доставчика на услуги, дори ако не е било получено.

Член 24. Настоящите общи условия са прилагат в съответствие със законите на Република България, като за всички неуредени от тях въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила от 22.05.2020г.